Montessori

Montessori är:
  • En filosofi om alla individers betydelse och alltings samband på jorden.
  • I en Montessorigrupp är det lärarens uppgift att observera barnens lärande och vara lyhörd inför vilka arbetssätt som passar varje barn.
  • Ta vara på barnens känsliga perioder, barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att prova på och lära nya saker
  • Barnens intresse varierar med ålder och mognad, barnen har frihet att själv välja.
  • Man tar bäst tillvara barnets spontana lust för arbete, genom att låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap.
  • Pedagogiken bygger på noggranna observationer av barns utveckling.
  • Varje individ kan behöva hjälp och stöd för att kunna lära sig, men alla behöver lära sig att anstränga sig för att nå ett mål.

Maria Montessori föddes i Chiravalle i Italien och när hon var 12 år bestämde hon sig för att bli ingenjör. Under tiden som Maria Montessori gick sin teoretiska utbildning insåg hon att det egentligen var medicin hon var intresserad av och 1896 blev hon Italiens första kvinnliga läkare.

Medan hon arbetade på en psykriatisk klinik på ett av Roms sjukhus stötte hon på barn som fått diagnosen obildbara. Genom observationer av hur barnen reagerade på olika stimuli utarbetade hon pedagogiska metoder för att barn skulle utvecklas och stimuleras på ett optimalt sätt. När hon i smyg lät barnen delta i nationella prov för friska barn lyckades många av barnen klara proven, en del bättre än normalbegåvade barn. Då föddes tanken på att använda dessa metoder även på normala barn för att de skulle få möjlighet att lära sig mera än vad man gjorde i vanliga skolor. Maria Montessori utvidgade sin pedagogik till att även omfatta skolåldern. Hon upptäckte vilken unik förmåga barn har till inlärning om de får rätt stimulans genom ett utforskande arbetssätt samt respektfullt bemötande.

Hon började studera antropologi, pedagogik och filosofi och år 1907 åtog hon sig ledningen av ett daghem i Roms fattigkvarter. På detta daghem, Casa dei Bambini fick barnen arbeta med praktiska och sinnestränande material i en miljö som iordningställts speciellt för barn. Maria Montessori ansåg att lärarna skulle möta barnen med kärlek, värme och respekt. Det var så nytt och sensationellt att det väckte stor internationell uppmärksamhet. Montessori-skolor etablerades runt om i världen och Maria hade egna kurser för att utbilda lärare i hennes pedagogik.

Under sitt liv hade Maria Montessori gått igenom mycket, fascismen i Italien, två världskrig och ett inbördeskrig. Hon visste hur det kändes att vara på flykt. De upplevelserna gjorde att hon blev övertygad om att människan måste förändras. Montessoripedagogikens mål är att människan ska bli självständigt tänkande , kreativ och undersökande.

Montessorifilosofin uttrycker medvetenhet när det gäller helheten, samhörigheten och den egna kraftens betydelse i ett globalt perspektiv. Hon värnade om fred och samhörighet folk emellan, samt vördnad för allt levande och icke levande. Flera gånger nominerades hon till Nobels fredspris.

Recent Posts